Mielekäs arki myös pitkäaikaishoidossa

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona tai ympärivuorokautisessa palvelukodissa. Asiakkaan hoivahoitoon siirtymisen tarve arvioidaan kuukausittain kokoontuvassa moniammatillisessa työryhmässä. Päätökseen laitoshoidosta tarvitaan myös lääketieteelliset perusteet. Pitkäaikaiselle laitoshoidolle voi olla myös asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta yksilöllisesti.

Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa hoivakodeissa huomioidaan asiakkaiden ja omaisten toiveet, läheiset ovat keskeisesti mukana asiakkaan arjessa. Eläminen ja asuminen hoivakodeissa on yhteisöllistä ja ihmisläheistä hoivaa ja huolenpitoa elämän loppuun saakka.

 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet, 7 c § (13.3.2003/221)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90 euroa. (11.12.2009/1051)

Voit laskea hoivahoidon kuukausimaksun tällä kaavalla: 0,85 x omat kuukausitulot

 

Yhteystiedot