Oulunkaaren kuntayhtymän historiaa kuntayhteistyön näkökulmasta

Oulunkaaren kuntayhtymän taustalla on Iin seutukunnan kehittämis- ja osaamiskeskuksen kuntayhtymän perustaminen vuonna 1995. Kuntayhtymän jäseniä olivat perustamisvaiheessa Iin, Kuivaniemen, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnat. Perustamisvaiheessa kuntayhtymän toiminta-ajatus oli edistää yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän, maakunnan liiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Iin seutukunnan kehitystä, muun muassa osaamista, markkinointia ja kansainvälistymistä.

Pudasjärven kunta liittyi mukaan kesällä 2000. Vuonna 2003 nimi muutettiin Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymäksi, jotta nimi kuvasi paremmin Oulun läheisyyttä. Kuntayhtymän toiminta-ajatukseen lisättiin, että seutukunnan tehtäviin kuuluu myös kuntien palvelutuotannon yhteistyön koordinointi ja kehittäminen. Samalla määrättiin, että kuntayhtymä toimii alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Seutukunnan kuntayhtymä on toimeenpannut linjauksia, joista on päätetty vuonna 2002 Oulunkaari 2010-kehittämisohjelmassa. Näitä ovat muun muassa seudullisen toiminnanohjauksen malli, Oulunkaaren hyvinvointimalli, elinkeinomalli ja kasvutoimialoilla tapahtuva aktiivinen kehittämistoiminta.


Alueverkko mahdollisti kehittymisen

Vuonna 2003 käynnistettiin kehittämisohjelman mukaisesti seudullinen hyvinvoinnin kehittämistyö. Maaliskuussa 2003 toteutettiin seutukunnan suurin yhteistyöhanke: seutukunnan, jäsenkuntien ja Nordic Lan & Wan Oy:n välillä solmittiin alueverkkosopimus ja rakennettiin yhteinen sähköinen valtatie perustaksi kuntien välisen yhteistyön konkretisoimiseksi maaseutumaisissa pitkien etäisyyksien kunnissa.

Seuraavana vuonna toteutettiin seutukunnan historian mittavin strategiaprosessi, jossa kuuden kunnan kuntastrategiat päivitettiin yhteisellä prosessilla ja luotiin yhteismitalliset strategiset linjaukset ja kriittiset menestystekijät sekä hahmotettiin alkavan valtuustokauden tavoitteita. Seutukunnan puolesta prosessiin tuotettiin koordinaatio- ja asiantuntijaresurssit. Vuoden 2004 aikana kunnat siirtyivät taloushallinnon, palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon ja sosiaalitoimen järjestelmissä yhteen sovitettuihin ja keskitettyihin tietojärjestelmiin. Samana vuonna laadittiin seudullisen hyvinvoinnin kehittämistyön perustaksi seudullinen hyvinvointistrategia vuoteen 2010. Sen lähtökohta oli koota laaja-alainen ohjelma Oulunkaaren seutukunnassa ja Vaalan kunnassa asuvien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämiseksi. Ohjelmassa nostetaan esille tälle seudulle tyypilliset hyvinvoinnin ominaispiirteet. Kehittämisen painopistealueet, kriittiset menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet määriteltiin kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaan, käytettävissä oleviin resursseihin ja tulevaisuuden haasteisiin perustuen. Vaalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kehittämistyöhön jo vuodesta 2003 alkaen erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Kehittämistyön käytännön toteutusta rahoitettiin useista eri rahoituslähteistä haetuilla sekä kansainvälisillä että kansallisilla hankkeilla.


Paras-hanke ja kuntaliitoksia

Vuoden 2005 puolivälissä käynnistyi valtakunnallinen palvelurakenneuudistus, niin kutsuttu PARAS-hanke. Oulunkaaren seutukunnalla oli hyvät edellytykset aloittaa palvelurakenteita koskeva syvällinen läpikäynti kuntatasolla, kun seutukunnassa toteutettiin yhteinen palvelustrategiatarkastelu kevään aikana. Prosessien tuloksena kuntaliitosneuvotteluja ovat käyneet kaikki seudun kunnat jossakin muodossa. Seutukunnan kunnista Ylikiiminki aloitti kuntaliitosneuvottelut Oulun kaupungin kanssa sekä Ii, Kuivaniemi ja Yli-Ii aloittivat liitosneuvottelut tarkoituksenaan liittyä yhdeksi kunnaksi. Vaalan ja Utajärven kunnat olivat tiiviissä palveluyhteistyössä. Myös Pudasjärvi ja Taivalkoski neuvottelivat mahdollisesta kuntaliitoksesta.

Ii ja Kuivaniemi yhdistyivät uudeksi Iin kunnaksi vuoden 2007 alusta, ja Ylikiiminki liittyi Ouluun vuoden 2009 alusta. Vuoden 2009 aikana Yli-Ii päätti ensimmäisen kerran liittyä Ouluun vuonna 2013. Vuonna 2010 Yli-Ii päätti uudestaan liittyä Ouluun Oulun seudulla toteutuvan monikuntaliitoksen kautta. Yli-Iin kunta ei ole ollut kuntayhtymän jäsen vuodesta 2010 alkaen. Vastaavasti Vaalan kunta liittyi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2008 alusta.

Oulunkaaren seutukunta on ollut keskeinen, aktiivinen toimija kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, kuntaliitosten sekä kuntaryhmittäisen ja seudullisen palvelutuotannon rakentamisessa. Samalla se on edesauttanut asiantuntijatyöpanosten sekä hankkeittensa kautta myös taloudellisesti yhteistyön syntymistä. Seudullisen palvelustrategian linjaukset johtivat vuonna 2007 seudullisen kuntapalvelutoimiston selvitystyöhön ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä yhteiseen sosiaali- ja terveyspiirihankkeeseen, jonka selvitystyössä oli mukana myös Taivalkosken kunta. Seutuhallitus hyväksyi 5.11.2007 kuntayhtymän uudistetun perussopimuksen, jonka mukaan seutukunnan tehtäviin kuuluvat myös kuntien palvelutuotannon yhteistyön koordinointi ja kehittäminen sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisen yhteistoiminta-alueen rakentamiseen liittyvät tehtävät. Kuntayhtymän toiminta painottui vuonna 2008 sekä kuntapalvelutoimiston ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön rakentamiseen että alue- ja elinkeinojen kehittämiseen.


Sote-palveluiden järjestäjäksi

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymässä valmisteltiin vuonna 2009 kuntayhtymän yli kymmenvuotisen olemassaolon merkittävintä toiminnan muutosta. Kuntayhtymän luonne muuttui jo vuoden 2009 alussa, kun seudullinen kuntapalvelutoimisto (talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut) käynnistyi. Toiminta on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toteutettu. Palvelusihteerien toimipisteet sijaitsevat Iissä, Kuivaniemellä, Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa. Keväällä 2009 kunnat päättivät kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta vuoden 2010 alussa. Kuntayhtymä sekä järjestää että tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut alueen kuntiin hajautetusti, mutta hallintoa keskittäen. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kunnat. Entisen Lapin läänin puolella olevan Simon kunnan kanssa tehtiin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöselvitys, ja se oli Simon kunnan osalta päätöksenteossa maaliskuussa 2010. Simon kunta liittyy Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta.

Kuntayhtymän perussopimusta uudistettiin jälleen vuoden 2010 alusta ja nimi yksinkertaistettiin Oulunkaaren kuntayhtymäksi. Perussopimuksen mukaan tehtävä on jatkossa toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa. Kuntayhtymä voi myydä toimialaansa kuuluvia palveluja sopimukseen perustuen myös muille kuin jäsenkunnille. Kuntayhtymä toimii alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Elinkeinojen kehittämisen osalta seutukunta on pyrkinyt yksittäisistä elinkeinohankkeista vahvempaan ohjelmaperusteiseen työhön. Tämän vuoksi seutukunta hakeutui maaseutupoliittisen erityisohjelman alueelliseen maaseutuosioon elokuussa 2007. Niin sanotun AMO-ohjelman avulla laadittiin uusi seudullinen elinkeinojen toimintamalli vuosille 2009-2013 ja sen pohjalta lähdettiin toteuttamaan yrityksiin suunnattuja kehittämistoimenpiteitä. Kuntayhtymä on hoitanut vuonna 2009 yritysten seudullista elinkeinoneuvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Jatkossa aluekehittämistä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamalla KOKO-ohjelmalla. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden vuorovaikutusta ja verkottumista. Elinkeinohankkeissa on seutukunnan toimintana keskitytty uusiutuvan energian yrityskeskuksen toiminnan rakentamiseen.


Budjetti on nyt 87 miljoonaa

Kuntayhtymän olemassaolon 15-vuotistaipaleella muutokset ovat näkyneet myös henkilöstön määrässä ja taloudessa. Vuonna 1999 seutukunnan palveluksessa oli viisi määräaikaista työntekijää, kun vuonna 2004 luku oli 18. Vuoden 2009 lopulla henkilöstöä oli yhteensä 48 ja vuonna 2010 kuntayhtymässä on vakituisia vakansseja yli 600. Vastaavasti vuonna 1999 kuntayhtymän budjetti oli 307 000 euroa ja vuonna 2004 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 budjetti oli 3,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2010 sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä kuntayhtymän hoidettavaksi 87 miljoonaa euroa.

Yhteenvetona voi todeta, että Oulunkaaren kuntayhtymän muutos seutukehittämisestä palvelukuntayhtymäksi on ollut erittäin vaiherikas toimintaympäristössä ja jäsenkunnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Maaseudun palvelujen järjestäminen ja tuottaminen vaatii osaavaa johtamista ja henkilöstöä myös tulevaisuudessa. Yhteistyöllä se voidaan varmistaa.

Yhteystiedot