Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.


Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Oulunkaaren kuntayhtymän Pudasjärven perhepalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 7.11.2017 § 16
(päätös poistetaan verkosta 29.11.2017)

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Oulunkaaren kuntayhtymän Pudasjärven perhepalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 7.11.2017 § 17
(päätös poistetaan verkosta 29.11.2017)

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Oulunkaaren kuntayhtymän Iin perhepalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 7.11.2017 § 18
(päätös poistetaan verkosta 29.11.2017)

Tutkimusluvan myöntäminen erikoistuvan lääkärin Anne Vainionpään tutkimukselle Perusterveiden vauvojen suusammaksen diagnostiikka ja hoito
Terveyspalvelujohtajan päätös 10.11.2017 § 11
(päätös poistetaan verkosta 4.12.2017)

Tutkimusluvan myöntäminen/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 10.11.2017 § 19
(päätös poistetaan verkosta 4.12.2017)

Tutkimusluvan myöntäminen/Nora Karvonen
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 10.11.2017 § 20
(päätös poistetaan verkosta 4.12.2017)

Fysioterapeutin valinta
Hoitotyön päällikön päätös 15.11.2017 § 4
(päätös poistetaan verkosta 5.12.2017)