Arjen tuen toimintamallin pilotointi käynnistymässä Pudasjärvellä

Uusi Arjen Tuen toimintamalli tarkoittaa Oulunkaaren moniammatillisen osaamisen, yhteistyön ja koko laajan palveluvalikoiman hyödyntämistä kuntalaisten perhe-, terveys- ja vanhuspalvelujen tuottamisessa.

Tavoitteena on, että asukkaan ja asiakkaan palvelukokemus on yhtä sujuva ja laadukas, asuin- ja palvelupaikasta riippumatta. Pilotointi toteutetaan vuoden 2021 aikana Pudasjärvellä. Toimintamallin pilotoinnissa hyödynnetään luonnollisesti PopSote-hankkeen kehittämistyötä.

Arjen tuen toimintamalli tulee muodostamaan uuden Oulunkaaren palvelujen ytimen, jota leimaa vahva ammattitaito, ihmisläheisyys sekä paikallisten asukkaiden ja alueen tuntemus. Kotiin annettavia palveluja tuetaan mm. etäkuntoutuksella, uusilla terveysteknologian ratkaisuilla ja digipalveluilla. Nämä palvelut ovat asiakkaalle ja ammattilaiselle helposti ja nopeasti saatavilla. Samalla voimme kohdentaa entistä paremmin tukea niille asiakkaille, jotka hyötyvät henkilökohtaisista hoitokontakteista.

Suurin osa meistä toivoo saavansa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrän kasvaessa lisääntyy myös tarve ikäihmisten palveluille. Painopisteen siirto ikäihmisten kotona asumisen ja kotihoidon tuen suuntaan on tärkeä myös hoitoalan työvoiman riittämisen kannalta. Uudessa Arjen tuen toimintamallissa palveluasumista ja vuodeosastohoitoa voidaan toteuttaa paremmin räätälöidysti ikäihmisten koteihin.

Ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin on käytetty jo pitkään hyväksyttyjä, yhdenmukaisia mittareita. Sosiaalipalveluissa yhdenmukaista mittaristoa ei vielä ole, mutta yhtenäisen mittariston käyttöönottoa valmistellaan Arjen tuen pilotoinnissa. Sosiaalityössä tehtävät päätökset edellyttävät kykyä hahmottaa asiakkaan kokonaistilanne ja mahdollisista arjen haasteista johtuvat erityiset palvelun ja tuen tarpeet.

Arjen tuen toimintamallin pilotoinnin aikana kartoitetaan kotisairaalapalvelun mahdollisuuksia Pudasjärvellä ja käynnistetään mahdollisia kokeiluja. Kotiin voidaan hoitaa mm. infektiopotilaita, palliatiivisen ja saattohoidon potilaita. Lisäksi kotisairaalassa voidaan hoitaa hyväkuntoisia kirurgisia potilaita (jatkohoitona esim. haavojen hoito), hoidon tasapainotusta tarvitsevia diabeetikkoja ja suonensisäistä nesteytystä tai ravitsemusta tarvitsevia potilaita.

Uuden Arjen tuki -toimintamallin ja -yksikön pilotoinnissa henkilöstön osallistamisella on suuri merkitys. Henkilöstö otetaan jo alussa mukaan toiminnan suunnitteluun. Käytännön työstä kumpuavat hyvät mallit kerätään talteen. Pilotoinnissa huomioidaan uuden Hyvän olon keskuksen valmistuminen lokakuussa Pudasjärvelle. Pilotoinnin etenemisestä viestitään säännöllisesti henkilöstölle, kuntalaisille ja luottamushenkilöille.

Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö kuvailee yhteistä hanketta näin. ”Tämän tyyppisenä Arjen tuki on Suomessa harvinaislaatuinen toimintamallin kokeilu, joka palvelee asukkaita varsinkin näin pitkien välimatkojen kunnassa. Jos henkilöllä on esimerkiksi elämässä terveysongelmien lisäksi muita haasteita, voivat Arjen tuen osaajat yhdessä asiakkaan kanssa löytää hänelle sujuvimmat ja parhaat ratkaisut. Tässä toimintamallissa halutaan ottaa mukaan myös yhdistystoimijat kumppaneiksi Arjen tuen osaajina. Yhdistyskumppanuuksista palvelujen tuottamisessa kuntalaisille Pudasjärvellä onkin jo pitkä kokemus. Kaikki tämä toteutetaan yhdessä jouhevasti ja ihmistä kuunnellen.”

Ulla-Maija Paukkeri

Lisätietoja: vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, hannele.poykio@oulunkaari.com, 050 310 7370