Ennaltaehkäisevä työ kantaa hedelmää perheissä

Ennaltaehkäisevien sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen vaikuttavuutta on vaikea mitata rahassa. Niistä saatavat säästöt tulevat näkyviin usein vasta pidemmän ajan päästä, ja siksi päätöksenteossa vaaditaankin lujaa luottamusta siihen, että nämä panostukset tuovat säästöjä muun muassa vähentämällä raskaan korjaavan työn tarvetta.

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin mukaan on laskettu, että nuorena syrjäytyvän henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat hänen elinkaarensa aikana 1,2 miljoonaa euroa. Toisaalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin kohoaminen tasolle, jolla se korkeasti koulutetuilla on, vähentäisi useita terveysongelmia merkittävästi ja toisi yli miljardin euron säästön terveydenhuollon menoihin nykyiseen hintatasoon verrattuna.

Monet terveyden edistämisen toimet ovat tutkimusten mukaan erittäin kustannusvaikuttavia ja kaikkien kansalaisten saatavilla, kuten neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Satsaaminen varhaisen lapsuuden tukeen sekä lasten ja nuorten terveyspalveluihin on todettu erityisen kannattaviksi. Jotta näissä palveluissa päästään mahdollisimman vaikuttaviin tuloksiin sekä asiakkaan että myös talouden näkökulmasta, tulee toiminta perustua paitsi valtakunnallisiin asetuksiin ja suosituksiin myös siihen, että toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteet ja niiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Palvelujen sisältö tulee myös perustua tutkittuihin ja vaikuttaviksi todettuihin menetelmiin.

Oulunkaaren kuntayhtymässä neuvolan ja kouluterveydenhuollon, kuten kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen, tavoitteista sovitaan jäsenkuntien kanssa vuosittaisissa järjestämissopimuksissa. Näissä sopimuksissa asetetut tavoitteet nousevat niin paikallisista tarpeista kuin mukailevat valtakunnallisiakin linjauksia. Kuntalaisille nämä näkyvät puolestaan esimerkiksi lapsiperheiden avoimen kohtaamispaikkatoiminnan käynnistymisenä maaliskuussa Utajärvellä, koulupsykologin aloittaessa työt huhtikuussa Iissä tai palveluohjaajan tavoittamisena jokaisena arkipäivänä kaikissa Oulunkaaren kunnissa.

Huolitilanteissa puolestaan asioita saadaan ketterästi hoidettua, kun useampi ammattilainen kokoontuu neuvonpitoon perheen kanssa vaikkapa perheen kotiin. Monitoimijaisessa neuvonpidossa perheen ei tarvitse selvittää asioita useaan kertaan eri toimijoille, vaan samalla kertaa voidaan neuvotella usean palvelun osalta mahdollisista jatkotoimista ja tuesta sekä perheen osallistumisesta tavoitteiden saavuttamiseen. Ehkäisevä työ on sekä ammattilaisten että perheiden yhteinen asia.

Anne Leppälä-Hast

neuvolapalvelujen seudullinen esimies
Oulunkaaren kuntayhtymä