Kokeilemme maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua Pudasjärvellä

Oulunkaari kokeilee Pudasjärvellä lapsiperheiden tilapäisten kotipalvelujen myöntämistä ilmaiseksi. Kokeilu alkaa elokuun alussa ja jatkuu ensi vuoden huhtikuun loppuun saakka.

Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Maksuton kokeilu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Maksutonta palvelua on mahdollisuus saada kokeiluaikana yhteensä 12 tuntia perhettä kohden. Kotipalvelun myöntämisen kriteerit sekä säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut säilyvät ennallaan.

Syitä palvelun saamiselle voivat olla esimerkiksi synnytys tai pienen vauvan hoito, perheenjäsenen sairastuminen, avioero tai lapsen vakava vamma. Myös vanhemman uupumus tai perheen lasten määrä voivat oikeuttaa palvelun saamiseen. Kotipalvelua ei voi saada esimerkiksi pelkkään siivoukseen tai töissä käymisestä johtuvaan lapsenhoitotarpeeseen. Myös parisuhteen hoito sekä henkilökohtaisen avun tarve on rajattu kriteerien ulkopuolelle. Avun tarpeen arvioi jatkossakin palveluohjaaja, joka kiinnittää erityistä huomiota perheen omaan kokemukseen avun tarpeesta.   Jos perhe kokee tarvitsevansa tilapäistä kotipalvelua, kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä sosiaaliohjaaja Hanna Karhumaahan, 040 826 6580.

Pudasjärvellä perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua on voitu tarjota tarvetta vastaavasti. Viime vuonna sosiaalihuoltolain mukaista kodin ja lastenhoitopalvelua sai parisenkymmentä perhettä, joista osa tilapäisesti ja osa vakituisesti. Kokeilulla halutaan tietoa siitä, kuinka suuri painoarvo maksullisuudella on tarpeisiin nähden, ja tuleeko uudenlaisia tarpeita esille. Kokeilujakson aikana arvioidaan maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta ja vaikuttavuutta.

Kokeilu tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja mahdollistaa tilapäisen kotipalvelun saamisen joustavasti ilman, että se vaikuttaa perheen talouteen.

– Lapsiperheiden jaksamisen tukeminen on ollut paljon esillä julkisessakin keskustelussa. Kun palvelun tarve kotipalvelun myöntämisen kriteereiden perusteella on todettu, sen vastaanottamiseen vaikuttaa usein perheen taloudellinen tilanne. Nyt on mahdollisuus katsoa ja kokeilla palvelun vaikuttavuutta ja arvioida tarvetta, kun palvelu on ilmaista kriteerit täyttävien perheiden osalta, kertoo Pudasjärven perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen.

Lisätietoja: Pudasjärven perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen, 040 826 6480, tuula.tolkkinen@oulunkaari.com