• maahanmuuttajien perheryhmäkoti
 • Maahanmuuttajien perheryhmäkoti

  ""

  Pudasjärvellä sijaitseva perheryhmäkoti tarjoaa asumispalvelua ilman huoltajaa tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille  nuorille lastensuojelulain ja kotoutumislain mukaisesti. Tavoitteena on tukea nuoria suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa sekä ohjata nuoria elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppimisessa ja harrastusten löytämisessä. Perheryhmäkoti tarjoaa myös tuettua asumispalvelua kotoutumislain jälkihuollon mukaisesti 17-25 vuotiaille nuorille. Tuetun asumisen piirissä olevat nuoret asuvat vuokralla omissa asunnoissa.

 • Kuntayhtymän hallinto
 • Kuntayhtymän hallinto

  ""

  Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon yleiskustannukset, arkistoasiat, viestinnän, tietohallinnon ja hankintatoimen. Henkilöstöhallintoon sisältyy hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistamiset ja henkilökuntaetuuksiin liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan työterveyshuollon osuus ja sisäisenä tulona eri hallintokuntien osuus ao. kustannuksista. Tietohallinnon tehtävät on palvelusopimuksella eriytetty tietopalvelutuotannosta. Oulunkaaren kuntayhtymän tietohallinto ja kuntien tietohallinto […]

 • Tarkastuslautakunta
 • Tarkastuslautakunta

  ""

  Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenistä määrätään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Esittelijästä päättää lautakunta. Tarkastuslautakunnan […]

 • Soten kehittämistiimi
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistiimi

  ""

  Kehittämistyön tukena Oulunkaarella osana järjestämiskeskusta toimii kehittämistiimi. Kehittämistiimillä on tiivis yhteistyörajapinta palvelutuotantoon. Kehittämistiimin tärkeinä yhteistyötahoina toimivat omistajakunnat, Oulunkaaren lähiesimiehet ja henkilöstö, asiakkaat ja kuntalaiset sekä muut toimijat, kuten oppilaitokset, järjestöt, yritykset ja viranomaiset. Kehittämistiimin jäsenet     Kuntayhtymän johtaja     Kehitys- ja resurssijohtaja     Ylilääkäri     Tietohallintopäällikkö     Sosiaalipalveluiden ja sosiaalitoimen asiantuntija     Palvelujohtajat ja hoitotyön […]

 • Järjestämiskeskus
 • Järjestämiskeskus

  ""

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskeskuksen tehtävänä on järjestää palveluita sekä ohjata ja valvoa niiden tehokasta laadukasta toteuttamista. Järjestämiskeskus on kuntien tahdon toteuttaja ja yhtymähallituksen asiantuntijaresurssi, joka neuvottelee ja laatii palvelujen järjestämissuunnitelmat ja kuntien taloudelliset raamit kuntayhtymälle niiden toteuttamiseksi. Järjestämiskeskus: vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu muuttaa kunnan tilauksen varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi huolehtii vastuullaan olevan […]

 • Johtotiimi
 • Johtotiimi

  ""

  Johtotiimiin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Johtotiimi toimii valmistelevana toimielimenä vastaten oman toimialansa suunnittelusta ja kehittämisestä.

 • INR-hoitaja
 • INR-hoitaja

  ""

  Terveysasemalla toimii Marevan®- potilaille tarkoitettu INR-vastaanotto. INR- hoitajan vastaanotto on kutsumanimi sairaan- ja terveydenhoitajien vastaanotoilla annetulle verenohennuslääkkeen kontrollikäyntipalvelulle. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka sairastavat jotain verenohennuslääke Marevanilla hoidettavaa pitkäaikaissairautta. Potilas käy seurannassa pääsääntöisesti vain hoitajan vastaanotolla eikä verikokeita oteta laboratoriossa. Vastaanotolla hoitaja ottaa sormenpäästä pika-INR-verikokeen, tulkitsee tuloksen saman tien ja määrittelee Marevan lääkityksen tason. Tarvittaessa […]

 • Päättyneet hankkeet
 • Päättyneet hankkeet

  Linkit päättyneisiin hankkeisiin. Tukiverkko-hanke Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke TyöTakomo-hanke Voimaa: Vanhuspalvelujen työntekijöiden hyvinvointi SenioriKaste: Kotona asuminen ja mielekäs arki

 • Omaishoidon tuki
 • Omaishoidon tuki

  Kuva työkeskuksesta.

  Jos hoidat iäkästä, vammaista tai sairasta läheistäsi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on läheisesi henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon […]