• Kuntayhtymän hallinto
 • Kuntayhtymän hallinto

  ""

  Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon yleiskustannukset, arkistoasiat, viestinnän, tietohallinnon ja hankintatoimen. Henkilöstöhallintoon sisältyy hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistamiset ja henkilökuntaetuuksiin liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan työterveyshuollon osuus ja sisäisenä tulona eri hallintokuntien osuus ao. kustannuksista. Tietohallinnon tehtävät on palvelusopimuksella eriytetty tietopalvelutuotannosta. Oulunkaaren kuntayhtymän tietohallinto ja kuntien tietohallinto […]

 • Tarkastuslautakunta
 • Tarkastuslautakunta

  ""

  Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenistä määrätään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Esittelijästä päättää lautakunta. Tarkastuslautakunnan […]

 • Soten kehittämistiimi
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistiimi

  ""

  Kehittämistyön tukena Oulunkaarella osana järjestämiskeskusta toimii kehittämistiimi. Kehittämistiimillä on tiivis yhteistyörajapinta palvelutuotantoon. Kehittämistiimin tärkeinä yhteistyötahoina toimivat omistajakunnat, Oulunkaaren lähiesimiehet ja henkilöstö, asiakkaat ja kuntalaiset sekä muut toimijat, kuten oppilaitokset, järjestöt, yritykset ja viranomaiset. Kehittämistiimin jäsenet     Kuntayhtymän johtaja     Kehitys- ja resurssijohtaja     Ylilääkäri     Tietohallintopäällikkö     Sosiaalipalveluiden ja sosiaalitoimen asiantuntija     Palvelujohtajat ja hoitotyön […]

 • Järjestämiskeskus
 • Järjestämiskeskus

  ""

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskeskuksen tehtävänä on järjestää palveluita sekä ohjata ja valvoa niiden tehokasta laadukasta toteuttamista. Järjestämiskeskus on kuntien tahdon toteuttaja ja yhtymähallituksen asiantuntijaresurssi, joka neuvottelee ja laatii palvelujen järjestämissuunnitelmat ja kuntien taloudelliset raamit kuntayhtymälle niiden toteuttamiseksi. Järjestämiskeskus: vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu muuttaa kunnan tilauksen varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi huolehtii vastuullaan olevan […]

 • Johtotiimi
 • Johtotiimi

  ""

  Johtotiimiin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Johtotiimi toimii valmistelevana toimielimenä vastaten oman toimialansa suunnittelusta ja kehittämisestä.

 • INR-hoitaja
 • INR-hoitaja

  ""

  Terveysasemalla toimii Marevan®- potilaille tarkoitettu INR-vastaanotto. INR- hoitajan vastaanotto on kutsumanimi sairaan- ja terveydenhoitajien vastaanotoilla annetulle verenohennuslääkkeen kontrollikäyntipalvelulle. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka sairastavat jotain verenohennuslääke Marevanilla hoidettavaa pitkäaikaissairautta. Potilas käy seurannassa pääsääntöisesti vain hoitajan vastaanotolla eikä verikokeita oteta laboratoriossa. Vastaanotolla hoitaja ottaa sormenpäästä pika-INR-verikokeen, tulkitsee tuloksen saman tien ja määrittelee Marevan lääkityksen tason. Tarvittaessa […]

 • Päättyneet hankkeet
 • Päättyneet hankkeet

  Linkit päättyneisiin hankkeisiin. Tukiverkko-hanke Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke TyöTakomo-hanke Voimaa: Vanhuspalvelujen työntekijöiden hyvinvointi SenioriKaste: Kotona asuminen ja mielekäs arki

 • Omaishoidon tuki
 • Omaishoidon tuki

  Kuva työkeskuksesta.

  Jos hoidat iäkästä, vammaista tai sairasta läheistäsi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on läheisesi henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon […]

 • Tukea arkeen
 • Tukea arkeen

  Kuva työkeskuksesta.

  Tukea arkeen tarjotaan seuraavilla palveluilla: Tulkkipalvelut Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu Asunnon muutostyöt Omaishoidon tuki

 • Tukea asumiseen
 • Tukea asumiseen

  ""

  Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluja sosiaalihuoltolain perusteella. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan asumispalvelun ja muun asumisen tuen tarve. Asumista tukevia palveluja ovat tuettu asuminen ja palveluasuminen. Tuen määrä vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen ja avun tarpeen mukaan. Asumispalvelun tavoitteena on tukea kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen elämään ja osallisuuteen sekä varmistaa […]

 • Strategia
 • Strategia

  ""

  Strategia on kartta, joka ohjaa Oulunkaaren toimintaa vuosina 2017-2019 ja samalla se tukee valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla toteutuu arjessa periaate ”mielekäs elämä kotona”. Arvot: Yhdessä tekeminen Vastuullinen omatoimijuus Rohkea kehittäminen Strategiset päämäärät: Laaja-alainen hyvinvointi Alueellinen vaikuttavuus Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus Keinot päämäärien saavuttamiseksi: Hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen Omasta […]

 • Työttömien terveystapaamiset
 • Työttömien terveystapaamiset

  ""

  Terveystapaamisessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta haastattelemalla, annetaan asiakkaan tarpeiden mukaista terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä ohjataan tarpeen mukaan mahdollisiin jatkopalveluihin. Terveystapaamisen voi hakeutua TE-toimiston ja sosiaalitoimiston kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan terveydenhoitajaan.

 • Vajaakuntoisten terveystapaamiset
 • Vajaakuntoisten terveystapaamiset

  ""

  Terveystapaamisessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta haastattelemalla, annetaan asiakkaan tarpeiden mukaista terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä ohjataan tarpeen mukaan mahdollisiin jatkopalveluihin. Terveystapaamiseen ohjaudutaan työ- ja päivätoimintapalveluiden kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan terveydenhoitajaan.

 • Yleinen
 • TyöTakomo-hanke

  ""

    TyöTakomo-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on työllistää kohdekuntien työttömiä työnhakijoita. Lisäksi vahvistetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään uusien työpaikkojen syntymistä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämävalmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalta yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen. TyöTakomo-hankkeessa parannetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille. Tällä […]

 • Lapsiperheen aamukahavit
 • Lapsiperheen aamukahavit

  ""

  Kutsu palveluohjaaja kylään! Täytä yhteydenottopyyntö, ja perhetyöntekijä soittaa sinulle takaisin ja sopii kyläilystä. Vaihtoehtoisesti voit soittaa numeroon 08 5875 5010. Aamukahavilla voit jutella perhetyöntekijälle luottamuksella. Samalla saat oikeaa tietoa perheiden palveluista, joilla voimme tukea sinua vanhempana ja auttaa sinua lapsiperheen arjessa. Arjen haasteesi voi liittyä esimerkiksi parisuhteeseen tai lapsen kasvatukseen. Älä epäröi ottaa yhteyttä, oli […]

 • Ohjaus ja neuvonta sos
 • Ohjaus ja neuvonta

  ""

  Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee ammattilaisen tukea omassa tai läheisen jokapäiväisessä elämässä. Tuen tarve voi liittyä omiin tai omaisen asioihin, esimerkiksi  lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin, asumisen tukeen, päihde- ja mielenterveysasioihin, perhe- tai lähisuhdeväkivaltatilanteeseen tai taloudelliseen asioihin. Palveluohjaaja ottaa vastaan myös lastensuojeluilmoituksia. Jokaisessa kunnassa on palvelupiste, jossa palveluohjaaja antaa yleistä neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista sekä […]

 • Lomakkeet
 • Lomakkeet

  Terveyspalvelut Ilmoitus terveysaseman valinnasta Muistutuslomake, terveyspalvelut Potilastietojen luovutuspyyntö Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto) Kun asiakas/potilas haluaa tarkista mitä tietoja on kirjattu järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. (EU tietosuoja-asetus, artikla 15). Vastausaika on 1 […]

 • Neuvolan asiakasraati
 • Neuvolan asiakasraati

  Kuva neuvolasta.

  Asiakasraadissa asiakkaat tuovat näkökulmansa 0-6-vuotiaiden lasten neuvolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadissa vierailee myös asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. Raati kokoontuu 2-4kertaa vuodessa esimerkiksi järjestön tai seurakunnan pitämän perhekahvilan yhteydessä tai perhekeskustoiminnan avoimissa kohtaamispaikoissa. Ryhmä on avoin kaikille perheille. Raatitoimintaa on Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Toiminta yhdistetään kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa perhekeskustoimintaan liittyvään avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan. Kohtaamispaikkatoiminnan tiedottamista voi seurata esimerkiksi […]

 • Arvioi ja anna palautetta
 • Arvioi palveluja ja anna palautetta

    Vapaa palaute Voit antaa vapaata palautetta Oulunkaaren palveluista alla olevilla lomakkeilla. Jos haluat, että palautteeseesi vastataan, täytä myös oma nimesi ja yhteystietosi. HUOM! Tietoturvasyistä lomakkeilla ei saa lähettää palautetta, joka sisältää arkaluontoista tietoa kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tai tietoja varallisuudesta ja terveydentilasta. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset tulee toimittaa kirjeitse tai soittamalla. Valitse alue, jota palaute koskee: Iin palvelualue […]

 • Asiakasraadit
 • Asiakasraadit

  Neuvolan asiakasraati Kehitysvammaisten asiakasfoorumi Voit ilmoittautua mukaan asiakasraateihin tai muuhun kehittäjäasiakastoimintaan etusivun lomakkeella Sinustako kehittäjäasiakas?.

 • Kehitysvammaisten asiakasfoorumi
 • Kehitysvammaisten asiakasfoorumi

  Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

  Kehitysvammaisten asiakasfoorumi koostuu Oulunkaaren kuntien asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan asiakkaista. 2-3 kertaa vuodessa kokoontuvan seudullisen asiakasfoorumin lisäksi jokaisessa Oulunkaaren viidessä jäsenkunnassa toimii paikallinen asiakasfoorumi. Asiakasfoorumin tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten omaa aktiivisuutta ja osallisuutta palvelujen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Omissa kunnissaan paikalliset asiakasfoorumit ovat suunnitelleet ja järjestäneet tapahtumia sekä osallistuneet yhteisiin tapahtumiin. Paikalliset asiakasfoorumit ovat järjestäneet […]

 • Kehittäminen ja hankkeet
 • Kehittäminen

  ""

  Yhteinen suunta ja kannustus kokeilemaan ovat perustana Oulunkaaren kehittämistoiminnalle. Kehittäminen kuuluu Oulunkaarella jokaiselle asiakasrajapinnasta luottamuselimiin saakka. Johto tukee vahvasti kehittämistä ja kannustaa asiakaslähtöisiin kokeiluihin. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus on tärkeää. Kehittämisen tahtotila ilmenee palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämistoiminta Oulunkaarella perustuu kuntien omistajaohjaukseen, kuntayhtymän ja jäsenkuntien strategioihin sekä vuosittaisiin järjestämissopimuksiin.  Kehittämistoimintaa ohjaavat myös kansalliset, maakunnalliset ja […]

 • Vaikeavammaisten asumispalvelut
 • Vaikeavammaisten asumispalvelut

  Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

  Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti, mutta ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotiin tai ostaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Palveluasumisen erityispalveluista ei peritä asiakasmaksuja. Asiakas maksaa asumisestaan vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumisen […]

 • Lasten puhe- ja toimintaterapia
 • Lasten puhe- ja toimintaterapia

  Kuva neuvolasta.

  Puheterapia Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esimerkiksi puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat ja äännevirheet). Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoite on löytää syyt ja selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan eri osa-alueilla. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennaltaehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia […]

 • Koululaisen hyvinvointi
 • Koululaisen hyvinvointi

  Kuva neuvolasta.

  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa lapset ja nuoret saavat kansanterveyslain mukaiset ja ennalta ehkäisevät koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä terveydenhoitajan antaman ensihoidon tapaturmissa ja äkillisissä sairauksissa. Palvelut tukevat ja edistävät koululaisten ja opiskelijoiden itsenäistä selviytymistä. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa: terveystarkastuksia, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja riskitekijöiden seulontaa ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka […]

 • Lastenneuvola
 • Lastenneuvola

  Kuva neuvolasta.

  Lastenneuvolassa annetaan lapsen vanhemmille ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä koko perheen terveyteen liittyvistä asioista. Neuvolassa tuetaan vanhempia lapsilähtöiseen ja turvalliseen kasvatustapaa, annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Neuvolassa myös tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa epäsuotuisan kehityksen merkit ja ohjataan lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon. Kun lapsi sairastuu -opas vanhemmille […]

 • Äitiysneuvola
 • Äitiysneuvola

  Kuva neuvolasta.

  Äitiysneuvolassa turvataan odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen paras mahdollinen terveys. Tavoitteena on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen sekä vastasyntyneestä ja äidistä huolehtiminen lapsivuodeaikana.   Opas Oulunkaaren kuntayhtymän äitiysneuvolan asiakkaille

 • Ehkäisy ja perhesuunnittelu
 • Raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu

  Kuva neuvolasta.

  Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolassa annetaan ohjausta ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa, tukea ja ohjausta seksuaaliterveyteen, ihmissuhteisiin, seurusteluun ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa sekä autetaan ja tuetaan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä. Lisätietoa perhesuunnittelusta osoitteesta www.vaestoliitto.fi. Raskauden ehkäisy ja perhesuunnitteluasioissa voi soittaa kenelle tahansa äitiysneuvolan terveydenhoitajalle. Yhteystiedot löytyvät alapuolelta. Alle 25-vuotiaille maksuton raskauden ehkäisy Oulunkaaren jäsenkunnissa alle 25v. voivat saada maksuttomasti […]

 • Ii
 • Neuvolat ja kouluterveys

  Kuva neuvolasta.

  Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Neuvola tarjoaa yksilöille ja perheille monipuoliset ja moniammatilliset, yksilön ja perheen tarpeista lähtevät, hyvinvointia tukevat ja ylläpitävät palvelut. Työhön sisältyy vanhemmuuden, parisuhteen ja muiden perheen voimavarojen vahvistaminen sekä asiakaslähtöinen terveysneuvonta monipuolisin ja yksilöllisin menetelmin. Palveluissa painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Neuvolatyö tarjoaa: tietoa ja ohjausta ehkäisyyn liittyvissä […]

 • Palvelutuotantolautakunta
 • Palvelutuotantolautakunta

  ""

  Suunnitelmat ja sopimukset Luottamushenkilöiden verkkopalvelu Pöytäkirjat ja esityslistat Kokousaikataulut Jäsenkunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntia, vaan kuntayhtymällä on yhteinen palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä neljätoista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenkuntien väkilukuun suhteutettuna. Iillä ja Pudasjärvellä on kummallakin neljä jäsentä, Simolla kaksi, ja Utajärvellä ja Vaalalla on yhteensä […]

 • Yhtymähallitus
 • Yhtymähallitus

  ""

  Suunnitelmat ja sopimukset Luottamushenkilöiden verkkopalvelu Pöytäkirjat ja esityslistat Kokousaikataulut Kuntayhtymän hallituksessa on neljätoista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymähallituksen kokoonpano määräytyy jäsenkuntien väkiluvun perusteella. Iin ja Pudasjärven kunnilla on neljä jäsentä ja Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kaksi jäsentä. Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa […]

 • Yhtymävaltuusto
 • Yhtymävaltuusto

  ""

  Suunnitelmat ja sopimukset Luottamushenkilöiden verkkopalvelu Pöytäkirjat ja esityslistat Kokousaikataulut Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin kunnalla ja Pudasjärven kaupungilla on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla on yhtymävaltuustossa viisi jäsentä ja varajäsentä. Kullakin jäsenellä on valtuustossa yksi ääni. Yhtymävaltuustolla […]

 • Ostolaskujen yhteystiedot
 • Laskutusosoitteet

  ""

  Oulunkaaren kuntayhtymä vastanottaa laskut ainoastaan verkkolaskuina. Sähköinen lasku tuo kustannussäästöjä, koska se poistaa työvaiheita sekä tehostaa ja helpottaa laskujen käsittelyprosessia. Erityisesti korona-aikana verkkolaskulla voi varmistaa maksun tulemisen ajoissa – lue lisää: Koronaviruksen vaikutukset paperilaskutukseen Oulunkaarella. Oulunkaaren kuntayhtymän verkkolaskujen välittäjänä toimii  OpusCapita Solutions Oy, ja välittäjätunnus on E204503. Oulunkaaren kuntayhtymän y-tunnus on 1006538-5. Paperilaskut on lähetettävä skannauspalveluumme. […]

 • Suunnitelmat ja sopimukset
 • Suunnitelmat ja sopimukset

  ""

  Suunnitelmat ja sopimukset ohjaavat toimintaa Strategia on kartta, joka ohjaa Oulunkaaren toimintaa vuosina 2017-2019 ja samalla se tukee valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla toteutuu arjessa periaate ”mielekäs elämä kotona”. Strategian suuntaviivat konkretisoituvat palvelujen järjestämissuunnitelmassa, joka laaditaan Oulunkaaressa valtuustokausittain. Oulunkaaren talousarvio laaditaan vuosittain kuntakohtaisten raamien pohjalta. Talousarviossa näkyvät menot ja tulot […]

 • Organisaatio
 • Organisaatio

  ""

  Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän hallinto muodostuu lisäksi yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta sekä tarkastuslautakunnasta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon tukena toimii palvelutuotantolautakunta. Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymässä toimivat johto-, hallinto- ja elinkeinotiimit, joiden tavoitteena on toimia valmistelevina toimieliminä vastaten oman toimialansa suunnittelusta ja kehittämisestä.   Klikkaa organisaatiokaavio suuremmaksi  

 • It-palvelut
 • Ict-palvelut

  ""

  Oulunkaaren ict-palvelut on Oulunkaaren kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien sisäisen palvelun yksikkö. Keskeisiä palveluita ovat käyttäjähallinta, työasemapalvelut ja konesalipalvelut sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettavat tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut. Ict-palveluiden henkilökunta toimii hajautetusti kaikkien jäsenkuntien alueella. Asiakaspalvelu on keskitetty alueen yhteiseen helpdeskiin, joka palvelee arkisin klo 08 – 16. Helpdeskiin voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluliittymää käyttäen, puhelimitse (08) 5875 6169 […]

 • Talouspalvelut
 • Talouspalvelut

  ""

  Oulunkaaren Talouspalvelut vastaa Oulunkaaren ja jäsenkuntiensa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan taloustehtävien hoidosta. Työtehtäviin kuuluvat kirjanpito, laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, maksuliikenne sekä perintä yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Talouspalveluiden henkilökunta toimii hajautetusti kaikkien viiden kunnan alueella, ja työtehtäviä tehdään tarvittaessa joustavasti yli kuntarajojen.

 • Palkanlaskenta
 • Palkanlaskenta

  ""

  Palkanlaskennan 12 palvelusihteerin tehtäviin sisältyvät Oulunkaaren kuntien ja kuntayhtymän palkanlaskennan ja maksatuksen lisäksi: sopimusneuvonta viranomaistilitykset eri tahoille esimerkiksi ammattijärjestöt, puolueet, verohallinto, eläkevakuutusyhtiöt. eläkeneuvonta henkilöstöjärjestelmien pääkäyttäjyys luottamushenkilöpalkkiot

 • Tukipalvelut
 • Tukipalvelut

  ""

  Seudullinen kuntapalvelutoimisto aloitti toimintansa 1.1.2009. Toimiston hoidettaviksi siirtyivät kunnilta palkanlaskenta, kirjanpito, maksuliikenne, laskutus ja perintä sekä tietopalvelut. Toimiston toimintamalli on hajautettu, ja palvelupisteet sijoittuvat Iin, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoille ja Pudasjärvellä Pohjantähdessä ja kaupungintalolla. Kuntapalvelutoimisto toimii Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien in-house yksikkönä. Kuntapalvelutoimiston palvelu tukee kunnan perustehtäviä, ja asiakkaina ovat kunnan eri hallintokuntien edustajat ja […]

 • Oulunkaari työnantajana
 • Tulisitko sinä meille töihin?

  ""

  Meidän työntekijämme tekevät työtä, jolla on merkitys. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme, joten panostamme koulutukseen ja työhyvinvointiin. Olemme edelläkävijöinä ottamassa käyttöön mm. verkkokauppatyylisesti toimivan työhyvinvointitarjottimen. Meillä on mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä, joissa voit kehittyä ja kasvaa ammatillisesti – olitpa sitten kokenut tai vasta aloittanut. Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön tuen, kilpailukykyisen palkkauksen sekä kattavat etätyömahdollisuudet. Me huomioimme vahvuutesi ja […]

 • Oulunkaari-info
 • Tietoa Oulunkaaresta

  ""

  Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Oulunkaaren alueella asuu noin 27 400 ihmistä. Työntekijöitä on noin 1200 ja budjetti on noin 124 miljoonaa. Pääosa henkilökunnasta työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin. Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä […]

 • Yleinen
 • Voimaa: Vanhuspalvelujen työntekijöiden hyvinvointi

  ""

  Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauspoissaolot ovat Oulunkaaren palvelualojen korkeimmat. Työntekijöiden korkeahko keski-ikä ja työn fyysisyys tuovat haasteita työssä jaksamiseen. Hankkeen tavoitteena on vanhuspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja yksilöllisten hyvinvointipolkujen rakentaminen. Hankkeessa toteutetaan selvitys, jonka tuloksena     Laaditaan monitoimijainen malli vanhuspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.     Syntyy malli henkilöstön yksilöllisten hyvinvointipolkujen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan     On […]

 • Ikäihmisten tukipalvelut
 • Ikäihmisten tukipalvelut

  Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

  Tukipalveluilla tuetaan päivittäistä arkea. Tukipalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja siitä tehdään kirjallinen palvelusuunnitelma. Tukipalvelut hankitaan pääsääntöisesti suoraan yksityisiltä palveluidentuottajilta tai palvelusetelillä. Tukipalvelut ovat asiakkaalle maksullisia. Tutustu ikäihmisten sähköisiin palveluihin (pdf-tiedosto) Videovälitteiset palvelut Videopalveluiden kautta on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmätuokioihin sekä pitää yhteyttä kotihoidon ja läheisten kanssa. Lisäksi videopalveluiden avulla voidaan tukea omaishoitajuutta. Ateriapalvelu Ateriapalvelu […]

 • Kuntouttavaa toimintaa
 • Kuntouttavaa toimintaa

  Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

  Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa tai yksilöohjausta. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi. Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan tarjota päivätoiminnan tiloissa, asiakkaan kotona tai videovälitteisesti. […]

 • Omais- ja vuorohoito
 • Omaishoito

  Kuva Rantapohjan lukijoista.

  Omaishoidon tuki Henkilö, joka hoitaa iäkästä läheistään, voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan vanhuspalveluista ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Kodin jokapäiväisissä askareissa avustaminen tai asiointiasioiden hoitaminen ei oikeuta omaishoidontukeen. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoidon vapaa Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 72h/kk kalenterikuukautta kohti. […]

 • Kotihoito
 • Kotihoito

  Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

    Kun kotona tarvitaan tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa kotona asumista voidaan tukea kotihoidon palveluiden avulla. Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä palvelun sisällöstä. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Tutustu ikäihmisten sähköisiin palveluihin (pdf-tiedosto) Palvelutarpeen arviointi Kotihoidon palveluiden tarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja se pyritään […]

 • Päihdeongelmissa
 • Päihdeongelmissa

  ""

  Kunnat järjestävät asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut. Kuntien päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien ja sekakäyttäjien palvelutarpeisiin. Päihdepalvelujen toiminta-ajatus on tuottaa ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja tukevia palveluja: ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä tukea päihteiden käytön lopettamista parantaa päihdeongelmaisten selviytymistä ja elämänhallintaa. Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen puuttuminen on tehokkain tapa välttää ongelmien paheneminen. Avainasemassa ovat […]

 • Erotilanteessa
 • Erotilanteessa

  ""

  Perheasiain sovittelu Jotta lapset selviäisivät vanhempien erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää sopia lasten asiat rakentavasti vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi. Sovittelijat tarjoavat tukea ja apua vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi. Sovittelulla pyritään tukemaan lasten suhteiden säilymistä kumpaankin vanhempaan ja tavoitellaan arjen sujumista erosta huolimatta. […]

 • Lastensuojelu
 • Lastensuojelu

  ""

  Lastensuojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään tukemaan huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelu voi olla perhe- tai yksilökohtaista. Kunnan sosiaaliviranomaisten on tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä sekä jos […]

 • Tukea perheen arkeen
 • Tukea perheen arkeen

  ""

  Lapsiperheiden kotipalvelu Perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi antaa lapselle parhaat kasvuedellytykset. Sairaudet, vauvan vaikeahoitoisuus, erotilanteiden aiheuttamat ongelmat, vanhemman uupumus tai muut edellisiin verrattavat syyt ovat usein riittäviä perusteita saada kodinhoidollista ja lastenhoitoapua perheisiin, joissa on pieniä lapsia. Kotipalvelu toimii pääsääntöisesti ma-pe kello 8-16. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, josta peritään voimassaolevan taksan mukainen korvaus. Lapsiperheiden kotipalvelun maksut […]

 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  ""

  Perheneuvola on sosiaalipalvelu, joka palvelee lapsiperheitä ja lasta odottavia perheitä lasten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä kun on huoli lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä, kehityksestä tai oppimisesta haluaa keskustella vanhemmuudesta tai lasten kasvatuksesta vauvan odotus/syntymä herättää kysymyksiä lapsi tai perhe on kokenut vaikean tapahtuman, tai perhetilanne […]

 • Apuvälineet
 • Apuvälineet

  ""

  Terveysasemilla sijaitsevista apuvälinelainaamoista luovutetaan tavanomaisia päivittäiseen toimintaan ja liikkumiseen liittyviä apuvälineitä lyhyt- ja pitkäaikalainaan. Apuvälinelainaus on maksutonta. Katso apuvälineiden saatavuusperusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin www-sivuilta. Terveyskeskus ei tarjoa apuvälineiden kotiinkuljetusta eikä noutopalvelua muuten kuin poikkeustapauksissa erikseen sovittuna. Apuväline tulee palauttaa käytön loputtua apuvälinelainaamoon ehjänä ja puhtaana. Jos apuväline rikkoutuu tai tarvitsee huoltoa, ota yhteys apuvälinelainaamoon. Itse korjatuista […]

 • Veteraanikuntoutus
 • Veteraanikuntoutus

  ""

  Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa. Veteraanikuntoutus on maksutonta. Avokuntoutusta voi […]

 • Toimintaterapia
 • Toimintaterapia

  ""

  Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaan vahvuuksia ja selviytymistä tukevia taitoja ja valmiuksia sekä harjaannuttamaan tukea tarvitsevia osa-alueita. Lasten toimintaterapia Toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä terapiaan. Toimintaterapian tavoitteena on varhaisen tuen käynnistäminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen. […]

 • Puheterapia
 • Puheterapia

  ""

  Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kuntoutusta. Puheterapia sisältää kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä lähiympäristön ohjauksen. Tarvittaessa puheterapeutti myös arvioi asiakkaalle soveltuvia puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä ohjaa niiden käytössä. Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esimerkiksi puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat ja […]

 • Kuntoutus hoito-osastolla
 • Kuntoutus hoito-osastolla

  ""

  Terveyskeskuksen hoito-osastolla kuntoutustoiminta tapahtuu moniammatillisena tiimityöskentelynä, johon osallistuu osaston hoitajat, kuntoutustyöntekijät sekä lääkäri. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja omatoimisuus sekä kotona selviytyminen. Potilaita, joiden toimintakyky on alentunut äkillisen sairastumisen vuoksi, kuntoutetaan päivittäisten toimintojen yhteydessä sekä fysioterapeutin toimesta terapeuttisen harjoittelun avulla. Ennen kotiutusta kartoitetaan kuntoutujan asunnon esteettömyys ja selviytyminen kotioloissa. Tarvittaessa kotiin hankitaan apuvälineitä […]

 • Fysioterapiaryhmät
 • Fysioterapiaryhmät

  ""

  Fysioterapiayksiköt järjestävät kunnissa ryhmäkuntoutusta mm. neurologisille kuntoutujille, tuki- ja liikuntaelinvaivoista kuntoutuville ja painonhallinnan tueksi. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien toimintakykyä, motivoida säännölliseen liikunnan harrastamiseen ja tuoda myös sosiaalista virkistystä kuntoutujille. Fysioterapiaryhmät ovat pieniä, enintään 10 henkilöä/ryhmä, jotta jokainen saa myös yksilöllistä ohjausta ryhmän aikana. Allasryhmiä voidaan järjestää vain Pudasjärvellä, koska siellä on uimahalli. Ryhmiin pääsee […]

 • Ohjaus ja neuvonta fys
 • Ohjaus ja neuvonta kuntoneuvolassa

  ""

  Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on työ- tai toimintakykyä uhkaavia oireita ja jotka haluavat yksilöllistä neuvontaa terveytensä edistämiseksi tai sairauksien ja vaivojen itsehoitoon. Esimerkkejä ovat niska-hartia- ja selkäoireeet muut tuki- ja liikuntavaivat murtumien ja leikkausten jälkitilat virtsanpidätysongelmat astma ja muut hengityselinsairaudet sydänpotilaiden liikkumisen ohjaus asiakkaat, jotka haluavat neuvoja fyysisen kunnon parantamiseksi Palvelu sisältää fysioterapeuttisen tutkimisen […]

 • Yksilölliset fysioterapiasarjat
 • Yksilölliset fysioterapiasarjat

  ""

  Yksilöllinen fysioterapia toteutetaan terveyskeskuksessa yleensä 5-15 kertaa (joskus pitempäänkin) tapahtuvana sarjana, jolloin käyntejä on 1-2 viikossa. Yksilölliseen fysioterapiaan kuntoutujat tulevat terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetteellä.  Terveyskeskuksen yksilöllisiä fysioterapiapalveluja saavat potilaat, joilla on merkittävä toimintakykyä alentava tai uhkaava sairaus tai vamma (esimerkiksi aivoperäinen sairaus, vaikea tuki- ja liikuntaelinsairaus tai leikkauksen jälkitila). Fysioterapiakäyntien tavoite on, että yhdessä kuntoutujan kanssa […]

 • Fysioterapia
 • Fysioterapia

  ""

  Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavoitteena on ohjata asiakkaita oma-aloitteeseen ja aktiiviseen terveyden ylläpitämiseen ja terveyden edistämiseen. Fysioterapian työmenetelmiä ovat pääasiassa terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Fysioterapeutit toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Fysioterapia tarjoaa useita erilaisia palveluita: Apuvälinepalvelut Yksilölliset fysioterapiasarjat  (terveyskeskuslääkärin tai sairaalalääkärin lähetteellä, neurologiset potilaat, […]

 • Sydänhoitaja
 • Sydänhoitaja

  ""

  Sydänhoitajan vastaanotolla hoidetaan erilaisia sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia asiakkaita. Näitä ovat esim. sydämen ohitusleikkauksen tai pallolaajennuksen läpikäyneet asiakkaat, kohonnutta/korkeaa verenpainetta tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat asiakkaat. Lisäksi sydänhoitaja antaa ohjausta mm. painonhallintaan ja terveelliseen ravitsemukseen. Tarvittaessa keskustellaan myös tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Sydänhoitajan toiminnalla turvataan sydänpotilaiden hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

 • Reumahoitaja
 • Reumahoitaja

  ""

  Reumahoitaja ohjaa potilaita sairauteen liittyvissä asioissa, antaa pistos- ja lääkeohjausta, ohjelmoi ja seuraa lääkehoitoon liittyviä turvakokeita ja muita tutkimuksia. Vastaanottoajan reumahoitajalle voi varata soittamalla terveysaseman vastaanoton ajanvarausnumeroon.

 • Diabeteshoitaja
 • Diabeteshoitaja

  ""

  Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon seuranta. Tavoitteena on diabetesta sairastavan hyvä elämänlaatu ja toimintakyky sairaudesta huolimatta. Olipa kyseessä mikä diabetestyyppi hyvänsä, on diabeteksen hoidossa tärkeää saavuttaa hyvä hoitotasapaino niin verensokerin, verenpaineen kuin kolesteroliarvojenkin suhteen. Diabeteshoitaja auttaa kaikessa tässä. Vastaanotolla käsitellään mm. lääkehoidon aloitusta ja tehostamisen […]

 • Astmahoitaja
 • Astmahoitaja

  ""

  Astma- ja allergia-asiat sekä keuhkoahtaumataudin asiat: • Neuvonta • Sairauden kontrollikäynnit • PEF-kotiseurontojen ohjaus • Hoidon ohjaus • Keuhkojen toimintatutkimukset

 • Vastaanotto
 • Vastaanotot ja päivystys

  Kuva lääkäristä.

  Terveysasemilla toimii virka-aikana terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto. Kuivaniemen terveysasema on suljettuna>> Tietoa koronarokotuksista Oulunkaarella>> Tietoa koronarokotustodistuksista Oulunkaarella>> Sairaanhoitoon kuuluvat sairaanhoitajan ja/tai lääkärin tekemä tutkimus ja hänen määräämänsä hoito. Potilaitten hoidosta vastaavat sairaanhoitajan ja lääkärin muodostamat työparit. Tutkimus ja hoito annetaan lähtökohtaisesti omalla terveysasemalla. Päivystyspotilaiden lisäksi sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on omia vastaanottoja muun muassa seuraavia pitkäaikaissairauksia sairastaville potilaille: […]

 • Työ- ja päivätoiminta
 • Työ- ja päivätoiminta

  Kuva työkeskuksesta.

  Työtoimintojen tavoitteena on vammaisten ja vajaakuntoisten asiakkaiden osallisuuden lisääminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen. Toimintayksiköissä tai avo- ja tuetussa työssä vammaiset ja vajaakuntoiset henkilöt voivat tehdä omaan työkykyynsä sopeutettua työtä, valmentautua työhön, koulutukseen tai pitää yllä säännöllistä päivärytmiä, toiminnallisia taitoja osallistumalla erilaiseen ohjattuun toimintaan tai valmennukseen. Päivätoimintaa tarjotaan arkipäivisin työikäiselle henkilölle, jonka toimeentulo […]