Minustako perhehoitaja?

Perhehoito on monelle vielä vieras käsite ja hoitomuoto. Perhehoidolla tarjotaan monipuolista hoivaa ja huolenpitoa ”vauvasta vaariin”. Se antaa asiakkaalle kotoisan ja turvallisen arjen perhehoitajan kodissa ja perheessä. Hoitoa voidaankin toteuttaa monin eri tavoin: se voi olla jatkuvaa, jopa vuosia kestävää hoitoa perhehoitajan kotona tai lyhytkestoista, esimerkiksi asiakkaan kotona tapahtuvaa hoitoa. Perhehoidossa näkyy vahvasti asiakkaan itsemääräämisoikeuden sekä voimavarojen huomioiminen. Perhehoidon arkeen kuuluvat yhtenä osana luonnolli-sesti asiakkaan läheiset ja ystävät. Perhehoitaja on siis asiakkaan tuki, joka toimii vastuullisesti turvallisen arjen mahdollistajana. Perhehoidossa on tärkeää jatkuvuus ja pysyvyys, kuten mei-dän jokainen arjessa ja omissa perhesuhteissakin, joten perhehoitajan työ vaatii sitoutumista.

Perhehoitajaksi ryhtyvä osallistuu valmennukseen, jossa perehdytään perhehoitajalle kuuluviin tehtäviin, vastuuseen ja velvollisuuksiin. Valmennuksessa pohditaan yhdessä myös omia mah-dollisuuksia, ominaisuuksia ja vahvuuksia toimia perhehoitajana. Perhehoitajan työ on itsenäis-tä työtä, jossa auttaminen ja hoivaaminen ovat arjessa vahvasti läsnä. Tämän vuoksi Oulunkaa-rella tuetaan perhehoitajia, jotta he jaksavat omassa arjessa. Tukimuotoja ovat mm. kotihoidon käynnit, oman tukihenkilön yhteydenotot ja käynnit sekä perhehoitajien keskinäinen vertaistu-ki. Perhehoitajien tukihenkilöt varmistavat myös, että perhehoitaja ja asiakkaat voivat turvalli-sesti jakaa yhteistä arkea. Perhehoitajien työ on arvokasta, ja ikäihmiset arvostavat saamaansa hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä.

Oulunkaaren kunnissa on järjestetty perhehoitoa jo useamman vuoden ajan ja meillä on jo hieno joukko perhehoitajia. Oulunkaarella on jälleen aika käynnistää uusia valmennuksia, joi-den avulla valmennetaan lisää perhehoitajia. Tulevasta infotilaisuudesta ja valmennuksesta on tulossa lähiaikoina informaatiota Oulunkaaren internet-sivustolle. Jos perhehoito kiinnostaa, niin tule mukaan valmennuksiin ja seuraa ilmoitteluamme myös Oulunkaaren some-kanavissa! Lisämateriaalia perhehoidosta löydät täältä: Oulunkaaren Perhehoito -sivulle.

Hillevi Turpeinen, sairaanhoitaja/vs. palveluesimies, Iin vanhuspalvelut, Oulunkaari

Hillevi Turpeinen.