Omaishoitajuus – rakas, mutta raskas työ

Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2017 reilu 46 000. Viime vuonna Oulunkaaren vanhuspalveluissa oli allekirjoitettuna 324 omaishoidon toimeksiantosopimusta. Suurin osa omaishoitajista (58 %) ja omaishoidettavista (67 %) on iäkkäitä.

Yhä useammin hoidon tarpeen taustalla on muistisairaus. Omaishoitaja on usein puoliso, taustalla ajatus, että molemmin puolinen tuki ja huolenpito ovat luonnollinen osa yhteistä taivalta.

Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja tarvitsevat tukea. Tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Vapaansa ajaksi omaishoitaja voi järjestää sijaisekseen henkilön, joka voi olla hoidettavan omainen tai läheinen. Hoitajan vapaapäivien aikaista hoitoa toteutetaan Oulunkaarella myös perhehoitona sekä eri hoitoyksiköissä. Perhehoito on ikäihmisen hoivan järjestämistä perhehoitovalmennuksen käyneen perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.

Yhtenä omaishoitajien tukimuotona Oulunkaarella ovat omaishoitajan hyvinvointitapaamiset. Hyvinvointitapaamisten kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien omaishoitajat, jotka ovat lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Niinhän se on, että kun hoitaja voi hyvin, saa hoidettavakin hyvää hoivaa.

Omaishoitajuutta voidaan tukea erilaisilla kotiin annettavilla palveluilla kuten ateriapalvelulla, kylvetys- tai kuljetuspalveluilla sekä apuvälineillä. Myös kodin muutostöillä voi helpottaa arjen sujumista. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa kantaa eteenpäin. Omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua eri järjestöjen, kuntayhtymän ja Kelan järjestämille kursseille, valmennuksiin ja vertaistukiryhmiin. Esimerkiksi vertaistukiryhmään osallistuminen ja oma vapaa-aika ehkäisevät uupumusta ja parantaa omaa hyvinvointia.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kuntayhtymä tarjoaa määrärahojen rajoissa. Oulunkaarella omaishoitajan hoitopalkkioluokkia on viisi ja myönnetty palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä omaishoidon tukena annettavien palvelujen perusteella. Taloudellisia tukia tai eri palveluita haetaan aina erikseen, niitä ei saa automaattisesti.

Omaishoidon tukea haetaan oman alueen vanhuspalveluista, ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Asiakkailla, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin, ei ole oikeutta omaishoidon tuen palkkioon.

Apua ja tukea on saatavilla, kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoa koskevissa asioissa saa oman kunnan palveluohjaajalta ja Senioripisteestä. Jaksaakseen työssään omaishoitaja tarvitsee apua ja tukea, ja tukeminen voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä työnä. Omaishoitoperheen hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä emme selviydy ilman omaishoitoa.

Päivi Sipola
Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelut
vs. palveluesimies, palveluohjaaja