Oulunkaaren sote-lausunto nostaa esille alueiden erityispiirteet

Oulunkaari on antanut oman lausuntonsa lakisesitykseen, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta. Lausunnossa huomiota on kiinnitetty erityisesti tarveperustaiseen rahoitusmalliin, eri alueiden erityispiirteiden huomioimiseen sekä panostamiseen sähköisiin palveluihin.

”Uudistus on nyt erittäin tärkeä saada eteenpäin myös Oulunkaaren kuntien näkökulmasta. Tällä tavalla pystytään varmistamaan kuntien taloudellista kantokykyä ja kuntalaisten yhdenvertaiset oikeudet saada palveluita. Maakuntien käynnistymisen aikataulu on tiukka, mutta muutosten välttämättömyyden takia se on kannatettava”, toteaa kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Monia edelliseen uudistukseen sisältyneitä ongelmia on uudessa lakiehdotuksessa korjattu, ja Oulunkaari pitää uudistusta lähtökohtaisesti kannatettavana. Tarveperustainen rahoitusmalli, jossa resursseja kohdennetaan niitä eniten tarvitseville alueille, nähdään oikeana, vaikka siihen liittyy myös kysymysmerkkejä.

”Tarveperustainen rahoitusmalli lisää yhdenvertaisuutta, sillä se mahdollistaa laadukkaiden palveluiden tarjoamisen myös esimerkiksi Oulunkaaren tyyppisissä kunnissa, joissa sairastavuus ja väestön ikääntyminen ovat korkealla tasolla. Rahoituksen osalta huoli kohdistuu muun muassa rahoituksen riittävyyteen ensimmäisinä vuosina, muutoskustannuksiin, palkkojen harmonisointiin ja investointien rahoittamiseen”, sanoo Leena Pimperi-Koivisto.

Uuden lakiesityksen mahdollistama monituottajamalli nähdään Oulunkaarella pääosin toimivana, ja monituottajuutta tarvitaan alueella jatkossakin. Lausunnossa nostetaan kuitenkin esille, että maakuntajärjestäjällä on oltava mahdollisuus määritellä monituottajuuden muodot ja laajuus maakunnassa eri alueiden erot huomioiden. Myös yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjan ulkoistussopimukseen liittyvät kysymykset on ratkaistava osana lakiuudistusta. Tärkeänä Oulunkaarella nähdään myös maakuntarajojen yli mahdollistuva yhteistyö, jonka erityisesti Simon kunta nostaa lausunnossa esille ja josta Oulunkaarella on hyvät kokemukset.

”Uudistuksen myötä on mahdollista kehittää uudenlaisia malleja esimerkiksi kotiin vietäviin palveluihin liittyen. Ensihoidon kytkeminen osaksi sote-palveluja on tarkoituksenmukaista, ja lisäksi tarvitaan uusia rakenteita ja toimintamalleja, joilla edistetään tulevan maakunnan ja kuntien välistä yhteistyötä mm. soten ja sivistyspalveluiden sekä hyvinvointityön välillä. Näemme, että voimakasta panostusta tarvitaan myös sähköisiin palveluihin, joilla luodaan Oulunkaaren tyyppisiin kuntiin uudenlaisia lähipalveluja. Haastammekin uuden maakunnan tarjoamaan lähipalveluja myös pienemmissä ja maakunnan laitamilla olevissa kunnissa uudenlaisin ratkaisuin”, sanoo Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen.

Hallituksen esitysluonnoksesta jätettiin määräaikaan 25.9. mennessä yhteensä 773 lausuntoa, jotka käydään läpi ja huomioidaan eduskuntaan joulukuussa 2020 annettavan hallituksen esityksen valmistelussa.

Lisätietoja:

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Anu Vuorinen, kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaari
P. 044 365 5473, anu.vuorinen@oulunkaari.com