Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi.

Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin.

Työpaketit suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat keskeisiä uusien toimintatapojen juurruttamisessa. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat: työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat osallisuutta ja kulttuurista hyvinvointia edistävät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntasektorilta, taidealalta sekä kolmannelta sektorilta.

Hanke sisältää kolme temaattista, taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa työpakettia:

1) Omat polut – Yksilöllisen ilmaisuvoiman kehittäminen taiteen keinoin

2) Yhteiset tilat – Osallisuus omassa elinympäristössä taiteen keinoin

3) Jaetut opit – Osallisuus kulttuurihyvinvointityön kehittämisessä

Hanke kohdistuu ESR rahoituksen toimintalinjaan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, ja sen erityistavoitteeseen 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimin-takyvyn parantaminen. Hanke toimii kaikissa Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Simo). Hankkeen kokonaisbudjetti on 494 947 euroa ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 371 211 eurolla, Oulunkaaren kuntayhtymä 104 572 eurolla ja Iin kunnan Ii-instituutin Taidekeskus KulttuuriKauppila 19 164 eurolla. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja osatoteuttajana Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Hanke alkoi 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2023.

Tutustu hankkeen toimintaan:

www.lahdetaide.fi

www.facebook.com/lahdetaide

#lahdetaide

 

 

Yhteystiedot