Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke päättyi 30.4.2020, tutustu jatkohankkeeseen tästä: Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke. 

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa.

Taidelähtöisillä menetelmillä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toimenpiteillä edistetään siten osallistujien mahdollisuuksia edetä kohti työelämää. Samalla hanke mahdollistaa uusien toimintamallien löytämisen taide- ja kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhön.

Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja ja -alustoja, joiden avulla lisätään taiteen ja kulttuurin keinoin kohderyhmien hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta, tuetaan ja vahvistetaan arjen mielekkyyttä sekä laajennetaan syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalista osallisuutta.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat:

  • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joita pyritään aktivoimaan ja voimaannuttamaan erilaisin osallistavan taiteen menetelmin. Tavoitteena on valmistella nuoria työelämään lisäämällä nuorten osallisuuden kokemusta ja kykyä nähdä vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään.
  • Maahanmuuttajat, joiden sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia ja sitä kautta sosiaalisia toimintaedellytyksiä ja kotoutumista pyritään tukemaan taiteen ja kulttuurin keinoin.
  • Erityisryhmät kuten kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat
  • Edellä mainittujen kohderyhmien parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden henkilöt, jotka pystyvät hyödyntämään hankkeessa kokeiltavia toimintamalleja jatkossa.

Hankkeen käytännön toimenpiteitä toteutetaan kolmen työpaketin kautta, joita ovat:

  1. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen taiteen keinoin työllisyyspoluilla
  2. Julkiset tilat hyvinvoinnin edistäjinä
  3. Taidekentän liikkuvuuden hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hanke kohdentui ESR-rahoituksen toimintalinjaan 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitteeseen 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanke toimii Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta 352 000 eurolla Oulunkaaren kuntayhtymä 81 061 eurolla sekä Iin kunnan Ii-instituutti liikelaitoksen Taidekeskus KulttuuriKauppila 10 000 eurolla. Oulunkaaren kuntayhtymä toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Taidekeskus KulttuuriKauppila.  Hanke alkoi 20.2.2017 ja päättyi 30.4.2020.

Hankkeen työ jatkuu

www.lahdetaide.fi
www.facebook.com/lahdetaide
#lahdetaide

 

Yhteystiedot

Aiheeseen liittyvät dokumentit