""

Kehittämistyön tukena Oulunkaarella osana järjestämiskeskusta toimii kehittämistiimi. Kehittämistiimillä on tiivis yhteistyörajapinta palvelutuotantoon. Kehittämistiimin tärkeinä yhteistyötahoina toimivat omistajakunnat, Oulunkaaren lähiesimiehet ja henkilöstö, asiakkaat ja kuntalaiset sekä muut toimijat, kuten oppilaitokset, järjestöt, yritykset ja viranomaiset.

Kehittämistiimin jäsenet

 •     Kuntayhtymän johtaja
 •     Kehitys- ja resurssijohtaja
 •     Ylilääkäri
 •     Tietohallintopäällikkö
 •     Sosiaalipalveluiden ja sosiaalitoimen asiantuntija
 •     Palvelujohtajat ja hoitotyön päällikkö
 •     Viestinnän asiantuntija
 •     Soten hankehenkilöstö
 •     Muut asiantuntijat tarvittaessa

Kehittämistiimin toimintaa koordinoi kehitys- ja resurssijohtaja yhteistyössä ylilääkärin ja tietohallintopäällikön kanssa.

Kehittämistiimin tehtävät

 •     Kehittämistoiminnan tukeminen kuntayhtymän ja omistajakuntien strategioiden mukaisesti
 •     Yhteistyöverkostoissa toimiminen
 •     Alueellisten ja valtakunnallisten hyvien käytäntöjen ja linjausten seuraaminen ja tiedon välittäminen
 •     Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi (käynnistettäessä, aikana, jälkeen)
 •     Kehittämishankkeiden välisen yhteistyön vahvistaminen
 •     Kehittämistyön jatkuvuuden tukeminen yksittäisten hankkeiden päätyttyä
 •     Kehittämisosaamisen vahvistaminen Oulunkaarella
 •     Kehittämistoiminnan tuloksista tiedottaminen
 •     Asiakas- ja kuntalaispalautteen hyödyntäminen yhteistyössä palvelutuotannon kanssa, asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen
 •     Rahoituskanavien seuraaminen ja rahoitusten hakeminen
 •     Ohjaus ja neuvonta hanke- ja rahoitusasioissa

Yhteystiedot