""

Suunnitelmat ja sopimukset

Luottamushenkilöiden verkkopalvelu

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokousaikataulut

Jäsenkunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntia, vaan kuntayhtymällä on yhteinen palvelutuotantolautakunta.

Lautakunnassa on yhteensä neljätoista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenkuntien väkilukuun suhteutettuna. Iillä ja Pudasjärvellä on kummallakin neljä jäsentä, Simolla kaksi, ja Utajärvellä ja Vaalalla on yhteensä neljä jäsentä.

Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan lautakunnan jäsenistä tasaarvolakia noudattaen, yksi kultakin palvelutuotantoalueelta. Palvelutuotantoalueita ovat siis Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi-Vaala. Puheenjohtajuus on alueittain kiertävä, ja kausi on kaksi vuotta. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat eli perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat.

Palvelutuotantolautakunnan päätehtävä on seurata toiminnan vaikuttavuutta. Lautakunnan tulee seurata resurssien käyttöä, tuotettavien palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden jakautumista väestön keskuudessa. Lautakunnan on erityisesti arvioitava niitä vaikutuksia, joita palveluilla pyritään saavuttamaan. Lautakunnan tulee myös osaltaan seurata kuntalaisten oikeuksien toteutumista.

Palvelutuotantolautakunnan tehtävät

1. hyväksyä yhtymähallituksen kanssa solmittavat palvelusopimukset
2. hyväksyä muut tehtäviään koskevat sopimukset
3. tuottaa tai hankkia ostopalveluina ne palvelut, jotka yhtymähallituksen ja palvelutuotantolautakunnan välisissä palvelusopimuksissa on sovittu.
4. vastata palvelusopimusten mukaisesti asiakaspalautteen keräämisestä ja raportoida palautteesta yhtymähallitukselle
5. vastata palveluiden tuottavuuden ja laadun sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä
6. vastata palvelutuotannon arvioimisesta
7. vastata omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
8. ratkaista palvelutuotantolautakunnan tehtävien osalta palvelutuotannon päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset siltä osin kun ne eivät kuulu yhtymähallituksen ratkaistavaksi.
9. päättää sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.
10. päättää kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä kansanterveyslain mukaan sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.

Lautakunta voi delegoida laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeuttaa puhevallan käyttämiseen toimielimen alaiselle viranhaltijalle henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätösvaltaa lukuun ottamatta.

Yhtymähallituksen edustaja

Jari-Jukka Jokela, yhtymähallituksen puheenjohtaja
jari-jukka.jokela(@)ii.fi

Kuntien johto

Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Ii
050 390 0066, marjukka.manninen(@)ii.fi

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, Pudasjärvi
050 454 8230, tomi.timonen(@)pudasjarvi.fi

Vivi Marttila, kunnanjohtaja, Simo
(016) 269 201, 050 575 5450, vivi.marttila(@)simo.fi

Anne Sormunen, kunnanjohtaja, Utajärvi
040 482 6444, anne.sormunen(@)utajarvi.fi

Miira Raiskila, kunnanjohtaja, Vaala
0400 855 920, miira.raiskila(@)vaala.fi


Järjestämiskeskus

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja
050 395 0331, leena.pimperi-koivisto(@)oulunkaari.com

Tuula Saukkonen, ylilääkäri
050 597 9971, tuula.saukkonen(@)oulunkaari.com


Esittelijät

Mirva Salmela, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
050 592 4674, mirva.salmela(@)oulunkaari.com

Ritva Väisänen, vs. terveyspalvelujohtaja
050 348 0517, ritva.vaisanen@oulunkaari.com

Hannele Pöykiö, vanhuspalvelujohtaja
050 310 7370, hannele.poykio(@)oulunkaari.com

Yhteystiedot