Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.

 


Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan sijainen
Kuntayhtymän johtajan päätös 28.3.2018 § 5
(päätös poistetaan verkosta 24.4.2018)

Palvelusihteerin valinta henkilöstöpalveluihin
Hallinto- ja henkilöstöjohtajan päätös 28.3.2018 § 3
(päätös poistetaan verkosta 24.4.2018)

Tutkimusluvan myöntäminen pro gradu-tutkielmaa varten/Inga Jaako
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 28.3.2018 § 8
(poistetaan verkosta 24.4.2018)