Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.


Tietopalveluesimiehen sijainen
Kuntayhtymän johtajan päätös 30.1.2018 § 3
(poistetaan verkosta 27.2.2018)

It- asiantuntijan valinta tietopalveluihin
Tietohallintopäällikön päätös 9.2.2018 § 1
(poistetaan verkosta 8.3.2018)

Sivutoimi-ilmoitus/Piia Paavola
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan päätös 8.2.2018 § 4
(poistetaan verkosta 7.3.2018)

Työtakomo -hankkeen Pudasjärven projektikoordinaattorin valinta
Hallinto -ja henkilöstöjohtajan päätös 19.2.2018 § 2
(poistetaan verkosta 19.3.2018)