""

Suunnitelmat ja sopimukset

Luottamushenkilöiden verkkopalvelu

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokousaikataulut

Kuntayhtymän hallituksessa on neljätoista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymähallituksen kokoonpano määräytyy jäsenkuntien väkiluvun perusteella. Iin ja Pudasjärven kunnilla on neljä jäsentä ja Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kaksi jäsentä.

Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jäsenkunnat neuvottelevat yhdessä paikkojen jakamisesta.

Yhtymähallitukseen valitaan puheenjohtaja ja yksi  varapuheenjohtaja. Puheenjohtajuus on alueittain (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) kiertävä kauden ollessa kaksi vuotta.

Yhtymähallituksessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi muita asiantuntijoita. Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja.

Yhtymähallituksen tehtävät

Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja hyväksyy kuntayhtymän kannalta oleelliset sopimukset.

Yhtymähallituksen yleisenä tehtävänä on, ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

1. ohjata, kehittää ja valvoa kuntayhtymän toimintaa
2. vastata yhtymävaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
3. vastata kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta
4. vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
5. päättää yhteistyöhankkeista
6. tehdä kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin liittyvät tarpeelliset sopimukset, antaa lausunnot ja selvitykset mahdollisiin valituksiin
7. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kuntayhtymän ollessa korvausvelvollinen
8. päättää maksuista ja korvauksista
9. päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille
10. perustaa tarvittavat tiimit ja määritellä niiden tehtävät

Kun yhtymähallitus toimii yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksena, tehtävänä on

1. vastata sopijakuntien puolesta yhteistoimintaan sisältyvien tehtävien yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta sekä toiminnan ja talouden seurannasta
2. laatia vuosittain yhteistoiminta-alueen yhteiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kuntien järjestämissuunnitelmien ja talousarviosuunnittelun pohjaksi
3. tehdä kunnille kuntakohtaisen järjestämissuunnitelman pohjalta syyskuun loppuun mennessä esitys vuotuisesta talousarviosta sekä siihen liittyvästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sopimuskuntien ja tuotantopuolen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta
4. käydä neuvottelut tuotantopuolen talousarvioon sisältyvistä palvelutuotantotavoitteista ja hyväksyä tuotantopuolen talousarvioon sisältyvä palvelutuotantositoumus kuntien järjestämissuunnitelmien pohjalta.
5. päättää kuntayhtymän hankintaohjeista
6. päättää palvelujen ostamisesta ja myymisestä kuntien järjestämissuunnitelmien ja kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti
7. hyväksyä toimialallaan merkittävien hankkeiden tarveselvitykset, suunnitelmat, hankintaohjelmat ja muut vastaavat
Hallitus voi siirtää määräämilleen viranhaltijoille edellä mainittua päätösvaltaa.


Yhtymävaltuuston edustajat

valtuuston puheenjohtaja Esko Tavia, Simo
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kaisa Nivala, Pudasjärvi
valtuuston 2. varapuheenjohtaja Reijo Virkkunen, Vaala


Kuntien johto

Alatossava Ari, kunnanjohtaja, Ii
040 567 6700, ari.alatossava(@)ii.fi

Timonen Tomi, kaupunginjohtaja, Pudasjärvi
050 454 8230, tomi.timonen(@)pudasjarvi.fi

Marttila Vivi, kunnanjohtaja, Simo
(016) 269 201, 050 575 5450, vivi.marttila(@)simo.fi

Sormunen Anne, kunnanjohtaja, Utajärvi
040 482 6444, anne.sormunen(@)utajarvi.fi

Raiskila Miira, kunnanjohtaja, Vaala
0400 855 920, miira.raiskila(@)vaala.fi

Esittelijä

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja
050 395 0331, leena.pimperi-koivisto(@)oulunkaari.com

Yhteystiedot