""

Suunnitelmat ja sopimukset

Luottamushenkilöiden verkkopalvelu

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokousaikataulut

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin kunnalla ja Pudasjärven kaupungilla on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla on yhtymävaltuustossa viisi jäsentä ja varajäsentä. Kullakin jäsenellä on valtuustossa yksi ääni.

Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Pääsääntöisesti yhtymävaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous 30.6. ja syyskokous 15.12. mennessä.

Yhtymävaltuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Lisäksi hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhtymävaltuusto koolle, jos yksittäinen jäsenkunta sitä ehdottaa. Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Asiat käsitellään yhtymävaltuustossa hallituksen valmistelusta. Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos se toimittaa kirjallisen esityksen hallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtymävaltuuston tehtävät

1. hyväksyä talousarvio, rahoituksen perusteet, talous- ja toimintasuunnitelmat, kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet
2. hyväksyä suunnitelmapoistojen laskentaperusteet
3. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
4. valita kuntayhtymän johtaja
5. valita jäsenet yhtymähallitukseen ja määrätä puheenjohtaja, valita jäsenet tarkastuslautakuntaan ja määrätä puheenjohtajat
6. valita tilintarkastajat
7. valita jäsenet lautakuntaan
8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9. vahvistaa kuntayhtymän toimintaa ohjaavat säännöt
10. päättää muista yhtymähallituksen sille esittämistä asioista

Yhteystiedot