""

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Rekisterinpitäjä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Piisilta 1, 91100 Ii
08 5875 6100 (vaihde)
kirjaamo@oulunkaari.com
Henkilötiedot sisältävät viestit kirjaamon turvapostiin https://turvaposti.fi/viesti/oulunkaari.kirjaamo

Tietosuojavastaava
Erkka Kaukonen
Piisilta 1, 91100 Ii
040 568 5025
etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Oulunkaaren kuntayhtymä  käsittelee henkilötietoja tuottaessaan ja järjestäessään kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisten sopimusten perusteella jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös kuntayhtymän ja henkilön väliseen sopimukseen palvelun tuottamisesta tai henkilön antamaan suostumukseen tietojensa käsittelystä.

Oulunkaaren kuntayhtymä luovuttaa henkilötietoja niille tahoille joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada tietoa tietyn viranomais- tai muun tehtävän suorittamiseksi taikka henkilötietojen saamiseen on muu lainsäädännöstä johtuva peruste.

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä Oulunkaaren kuntayhtymässä käytetä automatisoitua päätöksentekoa. Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksen tekemiseen ei osallistu ihminen, vaan se tehdään koneellisesti henkilötietoja käyttäen.

 

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Valitse pyyntölomake joko word- tai pdf-tiedostona

Lokitietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

  • Pyyntö kuka on katsonut tietojani. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 18§ (28.3.2014/250) Lain mukaan kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Vastausaika on 1 kk

Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

  • Kun asiakas/potilas haluaa tarkista mitä tietoja on kirjattu järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. (EU tietosuoja-asetus, artikla 15). Vastausaika on 1 kk

Henkilötietojen oikaisupyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 16)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

  • Kun pyyntö koskee tiettyä asiakirjaa/kirjoja ja vastausaika on 2 vkoa (suuritöinen 1 kk) (Julkisuuslaki 621/1999 11-12§)

Tietosuojaselosteet

Asianhallinnan henkilörekisteri (pdf-tiedosto)

Hankinta- ja sopimusrekisteri (pdf-tiedosto)

Lastensuojeluilmoitusrekisteri (pdf-tiedosto)

Luottamushenkilörekisteri (pdf-tiedosto)

Omahoidon asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Palkansaajien rekisteri(pdf-tiedosto)

Perhepalvelun asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Potilastietorekisteri (pdf-tiedosto)

Rekrytointirekisteri (pdf-tiedosto)

Taloushallinnon asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Työhyvinvoinnin palvelutarjotin (pdf-tiedosto)

Työterveyden henkilörekisteri (pdf-tiedosto)

Vanhuspalvelun asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Varmennekorttihakemusten rekisteri (pdf-tiedosto)

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen osallistujarekisteri (pdf-tiedosto)

Webropol kysely-ja tiedonkeruusovellus(pdf-tiedosto)

Yhteistyö Pudasjärvi KunnonSyyni-rekisteri (pdf-tiedosto)

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Yhteystiedot