""

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta antaa tilaa perheiden monimuotoisuudelle ja monikulttuurisuudelle, voimavaroille ja osallisuudelle sekä vanhemmuudelle. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Tarjoamme sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Mitä palveluja perhekeskuksesta saa?

Perhekeskuksen palvelut sijaitsevat kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja ovat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, seksuaaliterveysneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä perheoikeudelliset palvelut. Psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluja ovat kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut. Lisäksi perhekeskus tarjoaa perheille erityistason konsultatiivisina palveluina erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun asiantuntemusta. Perhekeskukseen kuuluvat myös lapsille ja perheille suunnatut avoimet kohtaamispaikat, joissa on tilaa vertaistuelle ja toiminnalle yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Oulunkaaren jäsenkunnissa tällaista toimintaa valmistellaan yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tavoitteena on yhdistää nykyinen, monipuolinen lapsiperheille suunnattu toiminta yhteiseksi verkostoksi tai tilaan, jossa perheillä on mahdollisuus tavata muita samassa elämän vaiheessa olevia perheitä ja saada tarvittaessa myös ammattilaisten tukea ja ohjausta.

Miten perhekeskus toimii?

Perhekeskuksen palvelut ovat saatavilla lähellä, jalkautuvina, verkostomaisesti, lasten ja nuorten omassa oppimis- ja kehitysympäristössä kuten kotona, päiväkodeissa, kouluissa ja kohtaamispaikoissa. Palvelut kiinnittyvät verkostomaisesti myös kuntien sivistys- ja nuorisotoimen, kulttuuritoimen, järjestöjen ja seurakuntien sekä yksityisen sektorin kanssa. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja, kuten chat-palvelua.

Verkostomainen toimintapa tarkoittaa, että asiakkaan tarvitsema apu tai tuki on saavutettavissa sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Sekä perheellä että yksittäisellä työntekijällä on käytettävissään monialainen asiantuntijaverkosto, josta voi kutsua sopivaa osaamista tueksi asiakkaan kanssa sovitusti yhdessä tunnistetun tarpeen mukaisesti.

Lapsi, nuori tai perhe asiakkaana perhekeskuksessa

Perhekeskusverkoston palvelut tukevat lasten, nuorten ja perheiden toimijuutta ja pärjäämistä heidän omassa arjessaan. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä heidän kanssaan. Lapsi, nuori tai perhe kohdataan heidän kokemuksistaan ja arjestaan käsin. Muodostamme yhdessä ymmärryksen asiakkaan elämäntilanteesta ja arjesta. Yhteinen asiakassuunnitelma on ensisijaisesti asiakkaan itsensä määrittämä ja hyväksymä. Lapsen ja perheen toimijuus säilyy, vaikka useampi toimija liittyy asiakkaan tilanteen äärelle. Toimijuuden varmistamiseksi, monialaisesti palveluja tarvitsevalla lapsella, nuorella ja perheellä on omatyöntekijä, joka vastaa palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta.

Toiminnan keskeinen tavoite on, että lapsen edun näkökulma juurtuu arkiseksi osaksi toimintaa. Tällöin lapsen äänen kuuleminen ja näkökulman huomioiminen ovat aina perustana kaikelle heidän elämäänsä koskettavalle päätöksenteolle.