""

Lastensuojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään tukemaan huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelu voi olla perhe- tai yksilökohtaista.

Kunnan sosiaaliviranomaisten on tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä sekä jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään.

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin, joka velvoittaa sosiaalihuollon puuttumaan lapsen tilanteeseen.

Avohuollon sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän ensisijaisia työskentelytapoja ovat keskustelut, ohjaus ja neuvonta sekä neuvottelut ja kotikäynnit, joissa perheen kanssa etsitään yhdessä ratkaisua ongelmiin. Mietitään, mitä palveluja perhe voi käyttää, ja arvioidaan käytössä olevia palveluja.

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukitoimien ajanjakso.

Avohuollon tukitoimia voivat olla lapsiperheille annettavat arjen tukimuodot, kuten lapsiperheiden kotipalvelu ja tukiperhe. Lisäksi perhetyötä voi lastensuojelun tukitoimena tarjota tehostettuna, jolloin työskentely perheen kanssa on tiiviimpää.

Osana avohuollon tukitoimia lapsi voidaan myös sijoittaa sijais- tai laitoshoitoon joko yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa tuen tarpeen arvioimiseksi, lapsen kuntouttamiseksi tai väliaikaisen huolenpidon järjestämiseksi.

Sijoitukseen tarvitaan 12 vuotta täyttäneen lapsen oma ja hänen huoltajansa suostumus.

Yhteystiedot