""

Lapsiperheiden kotipalvelu

Perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi antaa lapselle parhaat kasvuedellytykset. Sairaudet, vauvan vaikeahoitoisuus, erotilanteiden aiheuttamat ongelmat, vanhemman uupumus tai muut edellisiin verrattavat syyt ovat usein riittäviä perusteita saada kodinhoidollista ja lastenhoitoapua perheisiin, joissa on pieniä lapsia.

Kotipalvelu toimii pääsääntöisesti ma-pe kello 8-16. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, josta peritään voimassaolevan taksan mukainen korvaus.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut

Tasasuuruisten maksujen ja laskujen oikaisumenettely (pdf-tiedosto)

Perhetyö

Perhetyö on tukitoimi, jossa perheen kanssa yhdessä etsitään ja vahvistetaan perheen voimavaroja. Pyrkimyksenä on selkiyttää aikuisten ja lasten tehtäviä, vastuita ja oikeuksia. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja perheen arkea erilaisin toiminnallisin ja vuorovaikutuksellisin keinoin.

Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona ja työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työtä tehdään keskustelemalla ja toimimalla yhdessä perheen kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Asiakkaaksi tullaan lapsiperheiden palvelujen sosiaalityöntekijän ohjaamana.


Tukiperhe tai tukihenkilö

Tukiperheen tai tukihenkilön on tarkoitus turvata lapsen terveyttä ja kehitystä. Syitä tukiperheen tai tukihenkilön hakemiseen voi olla vanhemman yksinhuoltajuus tilanteessa, jossa lapsella ei ole toista vanhempaa lainkaan tai toisen vanhemman tuki perheessä puuttuu. Myös sosiaalisen tukiverkoston puute sekä perheen vaikea ja raskas elämäntilanne voivat olla perusteluina tukiperheen tai tukihenkilön saamiseksi.

Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä sovitulla tavalla.


Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri palveluiden kanssa. Koulukuraattori kuuluu yhtenä jäsenenä oppilashuoltoryhmään.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Työskentely voi tapahtua niin yksilö-, ryhmä- kuin kouluyhteisötasollakin. Koulupsykologi voi auttaa esimerkiksi, kun oppilas tarvitsee tukea oppimisvaikeuksissa, koulutyöskentelyn haasteissa tai tunne-elämän kysymyksissä. Koulupsykologi tekee myös tarvittaessa psykologin tutkimuksia huoltajien suostumuksella, ja osallistuu oppimisvalmiuksien arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun. Koulupsykologi toimii yhteistyössä paitsi vanhempien ja kouluhenkilöstön myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien toimijoiden kanssa. Koulupsykologeille ohjaudutaan koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai erityisopettajan kautta.


Muu tuki

Muusta lapsiperheen tuesta sovitaan aina sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa yhdessä palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Annettu tuki ja myönnetyt palvelut perustuvat asiakassuunnitelmaan.

Muuta tukea voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijän keskustelukäynnit, ohjaus ja neuvonta, ryhmätoiminta tai asumiseen annettava tuki.

Yhteystiedot