""

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaan vahvuuksia ja selviytymistä tukevia taitoja ja valmiuksia sekä harjaannuttamaan tukea tarvitsevia osa-alueita.


Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä terapiaan. Toimintaterapian tavoitteena on varhaisen tuen käynnistäminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen. Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito / koulu, terveydenhoitaja ja muut erityistyöntekijät (esim. puheterapeutti, psykologi). Toimintaterapiaan ohjaudutaan lastenneuvolan, perheneuvolan, kouluterveydenhoitajan/-lääkärin tai muun terveydenhuollon erityistyöntekijän lähetteellä. Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.


Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on suunnattu asiakkaille, joilla on todettu aivoverenkiertohäiriö/-halvaus tai muu pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Useimmiten toimintaterapiaan ohjautuneilla asiakkailla ilmenee sairaudesta aiheutuneita muutoksia esimerkiksi näönvaraisessa hahmottamisessa, näkökentässä, kehon toisen puolen huomioimisessa, muistissa, oman toiminnan ohjaamisessa ja keskittymisessä tai yläraajan liikkeissä ja tunnossa. Tarvittaessa toimintaterapeutti arvioi pienapuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käytössä. Aikuisten toimintaterapiapalveluihin tarvitaan lääkärin lähete. Aikuisten arviointi- ja ohjauskäynnit ovat maksuttomia. Yli 18-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava toimintaterapia on maksullista.

Yhteystiedot