Kuva neuvolasta.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa lapset ja nuoret saavat kansanterveyslain mukaiset ja ennalta ehkäisevät koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä terveydenhoitajan antaman ensihoidon tapaturmissa ja äkillisissä sairauksissa. Palvelut tukevat ja edistävät koululaisten ja opiskelijoiden itsenäistä selviytymistä.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa: terveystarkastuksia, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja riskitekijöiden seulontaa ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä kehittää moniammatillista verkostollista yhteistyötä.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä muiden palvelujen kanssa.

Koulukuraattori ja terveydenhoitaja kuuluvat koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään, jonka tehtävänä on käsitellä erilaisia koulua koskevia yhteisöllisen oppilashuollon asioita. Yksittäisen oppilaan huolissa apuna ovat koulun ja oppilashuollon ammattilaiset. Tarvittaessa huoliasioita voidaan käsitellä oppilashuollon monitoimijaisessa ryhmässä, jonka kulloisestakin kokoonpanosta sovitaan yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa.

Yhteystiedot