Kuva neuvolasta.

Puheterapia

Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esimerkiksi puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat ja äännevirheet). Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoite on löytää syyt ja selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan eri osa-alueilla. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennaltaehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia ja/tai lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä.


Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten toimintakyvyn arviointia ja erilaisiin kehityksen haasteisiin liittyvää neuvontaa, ohjausta sekä terapiaa. Toimintaterapian tavoitteena on varhaisen tuen käynnistäminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen. Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat päivähoito / koulu, terveydenhoitaja ja muut erityistyöntekijät (esim. puheterapeutti, psykologi). Toimintaterapiaan ohjaudutaan lastenneuvolan, perheneuvolan, kouluterveydenhoitajan/-lääkärin tai muun terveydenhuollon erityistyöntekijän lähetteellä. Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Toimintaterapia aloitetaan arvioinnilla (2-4 käyntiä), jonka jälkeen varataan aika palaute- ja ohjauskeskustelulle. Arviointimenetelminä käytetään muun muassa haastattelua, standardoituja testejä sekä toiminnan havainnointia. Tarvittaessa lapsen toimintaa voidaan havainnoida myös eri toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi kotona, päivähoidossa tai koulussa. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen elämäntilannetta ja toimintamahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Palautekeskustelussa vanhempien kanssa pohditaan yhdessä, onko lapsella tarvetta toimintaterapialle, jatkotutkimuksille ja/tai muille tukitoimille. Yhdessä vanhempien kanssa pyritään myös löytämään lapsen taitoja harjaannuttavia toimintoja sekä perheen arkea helpottavia toimintatapoja.

Milloin toimintaterapiaan?

  • hankaluudet päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (esim. pukeutumis- ja ruokailutilanteissa)
  • liikkumisessa ilmenee kömpelyyttä ja joustamattomuutta
  • vaikeudet käden taidoissa (esim. kynän käytössä)
  • näönvaraisen hahmottamisen pulmat
  • oppimisvaikeudet
  • keskittymisen haasteet
  • leikkiminen ei suju
  • ongelmat sosiaalisissa tilanteissa
  • vaikeudet tunteiden tunnistamisessa, ilmaisemisessa ja hallinnassa

Yhteystiedot